Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Domov Kto sme Novinky História Program Kontakt Zverejňovanie Voľné pracovné miesta Register OPK Ochrana os. údajov Ďakujeme

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

V zmysle §16 Vyhlášky č.103/2018 Z.z. realizuje Centrum pre deti a rodiny Štós prípravu fyzických osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti (ďalej len „príprava“). Základné podmienky, rozsah a obsah prípravy sú upravené Zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 305/2005) a vyhláškou č. 103/2018 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005.
Proces prípravy manažuje koordinátor prípravy: Mgr. Zuzana Najmikova, psycholog.dedstos@gmail.com, tel.055/466 72 11.

Dôležité termíny:

Prípravu v našom centre realizujeme v pravidelných termínoch dva krát do roka a to:
15.05.2020 – 15.07.2020
15.10.2020 – 15.12.2020

Termín začatia prípravy sa z dôvodu mim. situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 presúva na 15.6.2020.

Kvalifikačné predpoklady záujemcu o PNR:

a) nižšie stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie
b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak sa zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

Rozsah prípravy na vykonávanie PNR:

a) 60 hodín, ak záujemca ukončil úplné stredné vzdelanie
b) 80 hodín, ak záujemca ukončil stredné vzdelanie
c) najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa §1 ods. 1 písm. b), ak ide o
1. zamestnanca centra, ktorý bol člnom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky
2. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v PNR zabezpečuje len jeden z manželov.

Manžel/manželka záujemcu je povinný/á zúčastniť sa daného počtu hodín, inak prípravu neabsolvoval. Obdobný postup odporúčame aj voči partnerovi záujemcu, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.

Ďalšie informácie k príprave:

  • dĺžka trvania prípravy – do troch mesiacov od jej začatia
  • záujemca o absolvovanie prípravy musí zaslať písomnú žiadosť o absolvovanie prípravy na adresu:
Centrum pre deti a rodiny Štós
Štós č. 125
044 26